Kamu Sa��l��k Uzmanlar�� Bireysel Riskler Sigortas��
u Ana Kadar Sitemizi 14 Tekil, 24 oul ve Toplam 100 Kii Ziyaret Etmitir.
STE ARAMA :
  Aile Sigortas
  Birleik Kasko Sigortas
  Doalgaz Paket Sigortas
  Eczane Sigortas
  yeri Sigortalar
  Kamu Kasko Sigortas
  Kamu Maksimum Trafik Sigortas
  Kamu Salk Uzmanlar Bireysel Riskler Sigortas
  Kaza Sigortalar
  Kobi Paket Sigortas
  Konut Sigortalar
  Kredi Sigortalar
  Maksimum Trafik Sigortas
  Mali Sorumluluk Sigortas
  Mehmetik Kasko Sigortas
  Mehmetik Yaam Sigortas
  Mhendislik Sigortalar
  Nakliyat Sigortalar
  Noter Paket Poliesi
  Oto Arza Sigortas
  Salk Sigortalar
  Salk Uzmanlar Bireysel Riskler Sigortas
  Sorumluluk Sigortalar
  Tarm Sigortalar
  Yangn Sigortalar
  Yurtd Seyahat Sigortas
  Zorunlu Deprem Sigortas
√ - Kamu Salk Uzmanlar Bireysel Riskler Sigortas


Hedef Mteri Kitlesi ve rn Tanm:


Trkiye Kamu alanlar Konfederasyonu ile kurumsal yapsn tekil eden: Trk Eitim-Sen, Trk Salk-Sen, Trk Bro-Sen, Trk Diyanet Vakf-Sen, Trk Haber-Sen, Trk Tarm Orman-Sen, Trk Yerel Hizmet-Sen, Trk Ulam-Sen, Trk Enerji-Sen, Trk mar-Sen, Trk Kltr Sanat-Sen ve Trk Emekli-Sen'in; Tzel kiilii/kiilikleri, Kurucular, Yneticileri, Personeli ve yeleri ile bunlarn E ve ocuklarndan oluan, organize kurumsal kitle.


zel fiyat ve deme avantajlar ieren Kamu Salk Uzmanlar Bireysel Riskler Sigortas rnmz, kamu salk uzmanlarnn mesleklerini ifa ederken karlaabilecekleri maddi ve manevi tazminat taleplerine kar 5 yl sreyle poliede belirtilen limitler dhilinde mesleki sorumluluunun; ayn zamanda, sigortalnn 24 saat esasna gre belirlenen tazminat limitleri dhilinde Ferdi Kaza Sigortas'yla bireysel varlnn gvence altna alnmasn hedeflemitir.KAMU SALIK UZMANLARI BREYSEL RSKLER SGORTASI'NIN ANA UNSURUNU OLUTURAN TEMNATLARI:1. MESLEK SORUMLULUK SGORTASI:Bu sigorta ile Sigortac; Sigortalnn poliede belirtilen tp doktoru sfatyla vermekte olduu mesleki hizmetleri, kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gerei gibi yerine getirmemesinden tr hastann ruhsal veya bedensel salnn bozulmas veya lm dolaysyla Sigortalya kar ileri srlecek tazminat taleplerinin sonularna kar, Sigortaly poliede belirtilen teminat limitine kadar aada yazl zel artlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel artlar'nn A.1. maddesi (a) fkras hkmlerine gre sigorta eder.


Teminat Kapsam:Bir tazminat talebinin bu sigorta kapsamnda Sigortac tarafndan karlanabilmesi iin;


i. Sigortalnn sorumluluuna neden olan hata ya da ihmalin: Sigorta sresi iinde gereklemi olmas,


ii. Bunun sonucunda zararn: Sigorta sresi iinde ya da sigorta sresinin sona ermesini izleyen 5 yl ierisinde ortaya km olmas gerekmektedir.


Bu polie sadece 12 aylk polie dneminde yaplan mesleki hata ve ihmal sonucunda ortaya kan mesleki sorumluluklar teminat altna alr.


a. Mesleki Sorumluluk Sigortas Genel artlar'nn A.4.2 maddesinin (f) fkras aksine manevi tazminat talepleri teminata dahil edilmitir. Manevi tazminat talepleri iin Sigortacnn sorumluluu, "Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortas Klozu"nun I. maddesinde belirtilen snrlamaya bal olmakszn, poliede belirtilen limit kadardr. Ancak, her halkarda sigortacnn toplam sorumluluu ibu zel artlarn teminat limiti blmnde belirtilen limitleri amayacaktr.


b. Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortas Klozu'nun III. 5 maddesi aksine remeye yardmc (ksrlk tedavisi, tp bebek uygulamalar v.b.) ve remeyi nleyici (ksrlatrc tedavi) her tr salk hizmetinden kaynaklanan tazminat talepleri teminata dahildir.


c. Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortas Klozu'nun III. 4 maddesi aksine plastik cerrahlarn, di hekimlerinin, KBB ve dermatoloji uzmanlarnn ilgili mevzuat ile kendilerine tannan yetkiler erevesinde yaptklar gzelletirme amal her tr estetik ameliyat ve tbbi mdahalelerden kaynaklanan tazminat talepleri teminata dahil edilmitir. Ancak, objektif tbbi kriterlerle belgelenebilecek cerrahi veya tbbi malpraktis sonucunda ortaya kan bedeni zararlar dndaki psikolojik sonular ve paramedikal kusur bulunmas sebebiyle ileri srlebilecek tazminat talepleri teminat dndadr.


d. Down sendromu, tbbi tahliye (missed abartus vb.) gibi tbbi gereklilik durumlarnda yaplacak krtaj uygulamalar poliedeki teminat limitine kadar kapsam altndadr. Ancak tbbi gereklilik bulunmayan durumlarda yaplan istee bal krtaj uygulamalar iin limit, poliede belirtilen teminat limitinin %'i ile snrldr.


e. Bu sigorta, Sigortalnn alt kurumun, polie teminat kapsamna giren bir tazminat talebi neticesinde nc kiilere tazminat demesi sonucu, sigortalya rcu etmesi durumunda da, poliede belirtilen koullar erevesinde Sigortaly korur.


f. Teminat, sigortalnn meslei ile ilgili mevzuata uygun olarak gerekletirdii mesleki faaliyetleri kapsayacaktr.


g. Kadn doum uzmanlarnn sadece kendi takip ettikleri hastalar iin yaptklar ultrason uygulamalar ve bunlarn yorumlanmasndan kaynaklanacak yasal sorumluluklar teminata dahildir.


h. Bu sigorta, sigortalnn yalnzca kamu salk birimlerinde verdii hizmetlerden kaynaklanacak yasal sorumluluklarn teminat altna alr.


i. Sigortalnn tamamn demeyi taahht ettii ibu polieye ilikin sigorta priminin bir ksmnn ulusal bteden -ilgili bakanlk tarafndan- karlanacana dair bir hukuki dzenlemenin sigorta szlemesi yapldktan sonra yrrle girmesi halinde, ulusal bteden karlanacak ksm, yasalarn imkn vermesi kouluyla sigortal namna ilgili kurulutan irketimiz veya temsilcisi tarafndan tahsil edilerek sigortalnn sorumluluu altndaki brt prim borcundan dlecektir. Ancak, mevzuatn veya fiili uygulamann irketimiz veya temsilcisi tarafndan sigorta sresi sonuna kadar tahsilata izin vermemesi durumunda, prim borcunun en ge sigorta sresi sonuna irketimize denmesi sorumluluu sigortalnn zerinde kalacaktr.Savunma Masraflar:Herhangi bir tazminat talebine kar Sigortal adna savunma yaplmas sebebiyle maruz kalnan masraf ve harcamalar teminat limitinin %10'u ile snrldr. Sigortal aleyhine tazminat talebinin mahkemece kabul edilmesi durumunda davac lehine hkmolacak yarglama giderleri ve vekalet cretleri dahi bu limitin iinde deerlendirilir.


Avukatn seilmesi ve atanmas sigortal doktorun sorumluluundadr. Sigorta irketi avukat atamaz, sadece masraflar ve harcamalar belirtilen limite kadar karlar.


dari davalar ve ceza davalar ile ilgili savunma masraflar teminata dahil deildir.


Teminat Dnda Kalan HallerAada belirtilen durumlar nedeniyle Sigortalya kar ileri srlebilecek tazminat talepleri teminat kapsam dndadr.a. Acil tbbi mdahale gerektiren durumlar dnda, cret almadan, hayr iin yaplan ilemlerden dolay gelebilecek olan tazminat talepleri;b. AIDS, viral hepatit A, B, C, D, E, F, G veya bunlarn patojenlerine bal olabilecek yahut onlardan kaynaklanan veya onlarn katklar ile oluan her trl zarar ile bunlar sonucu ortaya kan ruhsal rahatszlklara bal tazminat talepleri,c. nsan ve hayvan organlar, kanlar, hcreleri, her trl ifrazat, trevleri, genleri, biosentez ve ilgili mamullerin denenmesi, deitirilmesi, elde edilmesi, kazanlmas, hazrlanmas, ilenmesi, elden geirilmesi, datm, depolanmas, ikame edilmesi, kullanlmasndan kaynaklanan tazminat talepleri;d. Genetik mhendislii uygulamalarndan kaynaklanan tazminat talepleri,


e. Her trl deney veya aratrmalardan doan tazminat talepleri,


f. Her tr kan bankas faaliyeti neticesinde dorudan veya dolayl olarak meydana gelen tazminat talepleri,


g. Bir szlemenin ifasna veya zel bir anlamaya dayanp, sigortalnn yasal sorumluluk lsn aan her tr talepleri;


h. dar ve adl para cezalar dahil her tr ceza ve cezai artlar;


i. Sigortalnn iflasna bal olarak ortaya kabilecek her tr zarar;


j. Sigortalnn fiillerinden sorumlu olduu kiilerin kastl hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,


k. Herhangi bir bilgisayar esasl veya elektronik ortamda saklanabilir, yazl, baslm veya herhangi bir yntem ile (veya benzer bir ekilde) tekrar oaltlm olsun veya olmasn her tr belge kayb veya sigortalnn bakm, gzetim ve kontrolne verilmi bilgi ve malzemenin kayb veya imha edilmesi;


l. Trkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede alan tazminat davalar ve tahkim,


m. Her trl haksz rekabet;


n. Her tr patent, telif hakk ile ticaret unvan, marka ve benzeri fikr mlkiyet hak ihlallerinden kaynaklanan tazminat talepleri;


o. Sigortalnn mesleki faaliyeti ifas srasnda anne, baba, karde, e ve ocuklarna kar sorumluluundan doan tazminat talepleri;


p. Her trl evre kirliliinden dorudan veya dolayl olarak doan sorumluluklar nedeniyle yaplan tazminat talepleri;


q. Salk kurumunda ynetici veya iletici sfatn tamas sebebiyle Sigortal aleyhine yneltilen tazminat talepleri;


r. Hekimin sr saklama ykmllne aykr davranmasndan kaynaklanacak tazminat talepleri.2. FERD KAZA SGORTASI:lm Teminat:Polie kapsamna giren bir kazann, sigortalnn derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfnda lmne sebebiyet vermesi halinde geerli olan bir teminattr.Srekli Sakatlk Teminat:Polie kapsamna giren bir kazann, sigortalnn derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfnda srekli sakatlna sebebiyet vermesi halinde geerli olan bir teminattr. Genel artlarda belirlenen oranlar dahilinde tazminat denir.Gndelik Tazminat Teminat:Sigortal, kaza neticesinde muvakkatten alamayacak duruma derse, kendisine poliede yazl gndelik tazminat denir.Gndelik tazminat sresi:Tazminat sresi 30, 60, 90 gn olmak zere sigortal tarafndan seilebilir.Gndelik tazminat teminat muafiyet uygulamas:Gndelik tazminat demesi minimum 7 gnlk muafiyete tabidir. Ayrca sigortal isterse 15 veya 30 gnlk muafiyetlerden birini seebilir.Tedavi Masraflar Teminat:Sigorta poliesinin kapsamna giren bir kaza neticesinde sigortalnn doktor creti ile ila, radyografi, kaplca tedavisi, masaj, hastane ve dier gerekli tedavi masraflar ve nakil cretleri sigortalya denir.

Aadaki hallerde gn esasna gre prim hesap edilir;

- Balangta bir yldan fazla sre iin yaplacak sigortalarda yl aan ksmna,

- Rizikoda meydana gelen deiiklik dolaysyla alnacak veya geri verilecek prim farklarna,

- Sigortann yrrl srasnda sigorta bedelinin arttrlmas durumunda.zel artlar:Kamu Salk Uzmanlar Bireysel Riskler Sigorta Poliesine iliik Ferdi Kaza Sigortas Genel artlar hkmlerinin yan sra aadaki zel artlar uygulanr:


1. Gndelik tazminat demesi iin geici i gremezlik veya ksmen alamama durumunun veya hangi sre iinde ksmen alabilecek duruma gelineceinin resmi salk kurulu raporuyla kantlanmas arttr. Sigortal iin resmi salk kurulu raporu alnmasnn imknsz olduu hallerde, irket sigortaly kendi belirleyecei tabiplere muayene ettirerek durumunu saptar. Resmi salk raporu olmayan veya irketin belirleyecei tabipler tarafndan muayene edilmeyen sigortalya gndelik tazminat demesi yaplmaz.2. Gndelik tazminat poliede belirtilen muafiyet sresinin sonrasnda balamak zere azami poliede belirtilen sre kadar denir.3. Muafiyet sresinin balayaca tarih; kaza sonucu olaylarda, kazann olduu tarih, hastalk sonucu olaylarda ise hastaneye yat tarihi esas alnmak suretiyle belirlenir.4. Ayrca, Genel artlarda belirtilen bir kazaya bal olmakszn sigortalnn hastalanmas (polie balangcndan nce var olan, bilinen bir hastalk hari) nedeniyle 21 gnden fazla hastanede yatarak tedavi olmas gerektiinde de poliede belirtilen koullar ile gndelik tazminat demesi yaplacaktr. Ancak, hastalk sonucu tedavi masraflar teminat ddr.5. Genel artlarn ilgili hkm hilafna kaza sonucu sigortalnn kaza yerinden bir salk kuruluuna nakli ile doktorlar tarafndan gerekli grlmesi ve rapor yazlmas halinde bir salk kuruluundan dier salk kuruluuna nakli iin yaplacak nakil masraflar da dier tedavi masraflar ile birlikte limit dahilinde denecektir.6. Genel artlarn ilgili hkm hilafna kaza sonucu sigortalnn tabii veya suni sabit dilerinde meydana gelen hasarlar sonucu yaplacak masraflar da dier tedavi masraflar ile birlikte limit dahilinde denecektir.7. Kaza sonucu meydana gelebilecek uzuv kayplar sonrasnda kullanlmas gerekebilecek protez masraflar da tedavi masraflar ile birlikte limit dahilinde denecektir.Feritpaa Mah.Kerkük Caddesi.Damla Sitesi.No:21/F - Gsm :0.532.563 2 233
Telefon :0.332.321 6 444 - Fax :0.332.321 6 888
hasan@bestil.net